§1. Konkurs

1. Konkurs, o którym mowa w poniższym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Ceramica Group sp. z o.o. ul. Gołębia 3/7, 61-834 Poznań, KRS 0000237413, NIP 789-164-22-05, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Ceramica Group sp. z o.o. ul. Gołębia 3/7, 61-834 Poznań, KRS 0000237413, NIP 789-164-22-05

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.inkpink.pl

§3. Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się na blogu: inkpink.pl. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator oraz osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie najbliższych rodzin Organizatora i Autora Bloga, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. W czasie konkursu uczestnicy wykonują zadania polegające na opisie koloru, o którym traktuje post.

4. Każdy użytkownik może wysłać tylko jedną odpowiedź na zadania konkursowe.

5. Konkurs trwa od 11 marca 2015 do 26 marca 2015 włącznie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 kwietnia 2015.

6. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez dodanie komentarza, w którym zawarta będzie odpowiedź na zadanie konkursowe na blogu pod postem opisującym Konkurs.

7. Nagrodą w konkursie jest Alessi, pojemnik na wykałaczki „Magic Bunny”, różowy.

§4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

1. Spośród wszystkich nadesłanych opisów Bloger (inkpink.pl) wybierze jeden najciekawszy komentarz.

2. Ocena dokonywana przez Blogera w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.

3. Wyłonienie laureatów przez Organizatora nastąpi nie później niż 2 kwietnia 2015.

4. Laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora poprzez umieszczenie wpisu z listą Zwycięzców w poście o konkursie na www.rosenthalblog.com.

5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody.

§5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

1. Organizator oświadcza, że nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

§6. Dane osobowe

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem. Po zakończeniu konkursu wszystkie dane uczestników zostaną usunięte.

2. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać mailem w terminie do 10 dni po zakończeniu konkursu.

2. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszeń przesyłanych przez Uczestnika.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

 

Poznań, 9.03.2015r.