§1. Konkurs

1. Konkurs, o którym mowa w poniższym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest blog inkpink.pl (Bloger).

2. Fundatorem i dostarczycielem nagród w Konkursie jest TK Maxx Polska – TJX Poland sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Marszałkowskiej 104/122, 00-017 Warszawa, NIP: 7010180987.

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.inkpink.pl

§3. Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się na blogu: inkpink.pl. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator oraz osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie najbliższych rodzin Organizatora i Fundatora nagród, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. W czasie konkursu uczestnicy wykonują zadanie polegające na opisaniu swojego wymarzonego, świątecznego prezentu i uzasadnieniu wyboru.

4. Każdy użytkownik może wysłać tylko jedną odpowiedź na zadania konkursowe.

5. Konkurs trwa od 28 listopada 2015 do 6 grudnia 2015 włącznie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 11 grudnia 2015.

6. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez dodanie komentarza, w którym zawarta będzie odpowiedź na zadanie konkursowe na blogu pod postem opisującym Konkurs.

7. Nagrodami w konkursie są dwie karty upominkowe do sieci TK Maxx, po 100 pln każda. Uczestnik może wygrać tylko jedną kartę.

§4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

1. Spośród wszystkich nadesłanych opisów Bloger (inkpink.pl) wybierze dwa najciekawsze komentarze.

2. Ocena dokonywana przez Blogera w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.

3. Wyłonienie dwóch laureatów przez Organizatora nastąpi nie później niż 11 grudnia 2015.

4. Laureaci zostaną poinformowani przez Blogera poprzez umieszczenie wpisu z imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem zwycięzcy w poście konkursowym na inkpink.pl.

5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody.

§5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

1. Fundator nagród oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagroda w postaci karty upominkowej TK Maxx o wartości 100 pln zostanie wysłana do laureatów pocztą przez Fundatora nagród.

§6. Dane osobowe

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem. Po zakończeniu konkursu wszystkie dane uczestników zostaną usunięte.

2. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać mailem w terminie do 5 dni po zakończeniu konkursu.

2. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Blogera I Fundatora nagród w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

§8. Postanowienia końcowe

1. Bloger i Fundator nagród nie ponoszą odpowiedzialności za treść zgłoszeń przesyłanych przez Uczestnika.

3. Bloger i Fundator nagród nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. Bloger i Fundator nagród nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Warszawa, 27.11.2015r.